Wzór umowy B2B dla zleceń IT

Zlecenia IT obejmują działania z zakresu „Information Technology”, a więc „techniki informatycznej”. Udzielane są one programistom komputerowym, przede wszystkim na tworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz systemów informatycznych. Pojęcie to dotyczy także wdrażania rozwiązań chmurowych oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tego rodzaju usługi cieszą się coraz większą popularnością, co wynika z żywiołowego rozwoju sieci internetowej. Są one często niezbędnym elementem, zapewniającym efektywne prowadzenie biznesu, zwłaszcza w postaci sklepu internetowego. Zawierając umowę, która ma zapewnić Ci usługi IT na odpowiednio wysokim poziomie musisz pamiętać, aby w odpowiedni sposób zabezpieczała ona pod względem prawnym Twoje interesy oraz zawierała wszystkie konieczne elementy składowe. W jaki sposób to osiągnąć, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Kim jest programista komputerowy?

Programista komputerowy to osoba, która w sposób profesjonalny tworzy programy komputerowe w odpowiednim języku programowania. Zajmuje się ona tworzeniem kodów, niezbędnych do ich istnienia i funkcjonowania.

Pod względem obszaru specjalizacji programistów można podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • programiści aplikacji – zajmują się tworzeniem aplikacji działających w środowisku sieci WWW, a także aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, na przykład wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • programiści systemowi – rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.

Co to jest umowa B2B?

Umowa B2B to skrót pochodzący z języka angielskiego od określenia „business-to-business”. Oznacza ona umowę cywilnoprawną, która jest zawierana pomiędzy osobami będącymi przedsiębiorcami.

Definicję pojęcia „przedsiębiorcy” zawierają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 33 (1) § 1). Zaznaczyć trzeba, że zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w określonych w prawie cywilnym.

Wobec powyższego, stwierdzić trzeba, iż stronami przedmiotowej umowy mogą być zarówno spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Musisz wiedzieć, iż w umowie B2B jedna ze stron zobowiązuje się świadczyć określone usługi na rzecz drugiej, która z kolei przyjmuje na siebie powinność zapłacenia z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia.

Jaki jest charakter prawny umowy B2B w zakresie zleceń IT?

Umowa o wykonanie zleceń IT należy, według wyboru stron, do kategorii umów o dzieło lub zlecenia. Wszystko zależy od tego, czy ma ona dotyczyć usług o charakterze jednorazowym, czy też zakłada współpracę prowadzoną przez dłuższy okres czasu.

Konstrukcja i szczegółowe rozwiązania przedmiotowej umowy oparte są na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym dotyczących wymienionych powyżej form prawnych.

Pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło zachodzi duża różnica.

Na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Należy ona do tzw. umów rezultatu, co oznacza, że jej przedmiotem są czynności dające konkretny, namacalny i weryfikowalny skutek (rezultat). Wskazać trzeba, że umowa o dzieło w zakresie zleceń IT obejmować będzie na przykład stworzenie ściśle określonych aplikacji lub podstron na stronie WWW. W takim przypadku na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek osiągnięcia takiego właśnie rezultatu, od czego zależeć będzie jego prawo do wynagrodzenia.

Z kolei umowa zlecenia należy do tzw. umów starannego działania. Na jej podstawie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie zlecającego. Podkreślić trzeba, że wykonawca umowy powinien realizować ją osobiście i z należytą starannością. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenia na ogół obejmuje szereg określonych czynności o powtarzającym się charakterze. Tym samym, umowa zlecenia w zakresie zleceń IT będzie obejmować przykładowo takie działanie wykonawcy, które przyniesie ustalone działanie witryny czy wskazanych aplikacji, z których korzystać będzie docelowa grupa użytkowników. Wykonawcy w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje niejako za nakład pracy, a nie osiągnięcie ściśle określonego rezultatu.

W jaki sposób może zostać zawarta umowa B2B w zakresie zleceń IT?

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa nie stawiają żadnych wymogów co do formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa B2B w zakresie zleceń IT. Nie tylko więc nie musi ona mieć formy pisemnej, ale może także zostać zawarta w sposób ustny.

Musisz jednak wiedzieć, że dla celów dowodowych, a więc ewentualnego, skutecznego dochodzenia wynikających z niej roszczeń, powinna ona mieć formę pisemną. Ta z kolei może mieć postać dokumentową lub elektroniczną. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest ono równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Dokumentowa forma czynności polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby, która je złożyła. Dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Oznacza to, że do zawarcia umowy w tej postaci wystarczy:

 • wymiana e-maili, smsów lub innych wiadomości w komunikatorach internetowych, co jednak wiąże się z ryzykiem znacznych trudności w ustaleniu na co dokładnie strony się umówiły,
 • podpisanie umowy podpisem zaufanym, na przykład poprzez ePUAP,
 • podpisanie umowy przez docuSign, Autenti lub większość innych platform internetowych służących do zawierania umów.

Co powinna zawierać umowa B2B w zakresie zleceń IT – wzór?

Umowa B2B w zakresie zleceń IT, musi zawierać pewne konieczne elementy, aby można było mówić o jej skuteczności pod względem prawnym. Oczywiście są one uzależnione od specyfiki usług, jakie są jej przedmiotem.

Do koniecznych elementów przedmiotowej umowy należą:

 • wskazanie daty i miejsca jej zawarcia,
 • określenie stron,
 • opis jej przedmiotu,
 • wskazanie wynagrodzenia wykonawcy,
 • warunki licencji,
 • zasady wypowiadania umowy,
 • inne elementy.

Data i miejsce zawarcia

Jest to niezbędne ze względu na skuteczność podniesienia przed Sądem możliwych roszczeń z jej tytułu. Wskazanie daty zawarcia umowy ma wpływ na ustalenie jaki jest termin wymagalności wynikającego z niej roszczenia, oraz określenie czasu, w którym nastąpi jego przedawnienie. Określa ona przede wszystkim termin, w jakim powinny zostać wykonane wzajemne zobowiązania stron takiej umowy. Dotyczy to w szczególności czasu wykonania zleceń, będących jej przedmiotem, wprowadzania do nich ewentualnych poprawek, jak również dat związanych z dokonaniem płatności z tego tytułu. Według niej określa się również czas trwania ewentualnej rękojmi na wykonanie strony. Z kolei to, gdzie została zawarta umowa może mieć znaczenie dla ustalenia właściwości miejscowej Sądu, pod którego rozstrzygnięcie należy poddać ewentualny spór, jaki wyniknie na jej tle.

Określenie stron

Kolejnym koniecznym elementem umowy B2B jest dokładne wskazanie jej stron, które należy odpowiednio określić. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku umowy o dzieło strony umowy określane są jako „Zamawiający” oraz „Przyjmujący zamówienie”. Z kolei w umowie zlecenia występują „Dający zlecenie” i „Przyjmujący zlecenie”. Oczywiście strony mogą zastosować w tym zakresie inną nomenklaturę.

Musisz pamiętać, aby dane stron podane w umowie umożliwiały ich precyzyjną identyfikację. W odniesieniu do osoby fizycznej niezbędne jest wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego oraz opcjonalnie – numeru PESEL. Jeśli chodzi o osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, to konieczne dane obejmują pełną nazwę (firmę), adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer KRS oraz dane osoby reprezentującej ten podmiot. Najczęściej będzie to Prezes Zarządu. Umowa możne też zawierać adresy poczty elektronicznej (e-mail) stron.

Podkreślić trzeba, iż dane stron umowy pozwalają na dokonanie odpowiedniej identyfikacji kontrahenta, co umożliwia jego wskazanie w ewentualnym pozwie, czy też pismach związanych z wykonaniem umowy. Dzięki nim będzie możliwe dokonanie skutecznej egzekucji praw wynikających z zawartego kontraktu.

Opis przedmiotu umowy

W zawieranej umowie należy zawrzeć precyzyjny opis jej przedmiotu. Dzięki temu możliwe będzie przeanalizowanie, czy wykonane zlecenia IT w pełni odpowiadają złożonemu zamówieniu oraz ustaleniom stron. Umożliwi to odpowiednie przeanalizowanie prawidłowości wykonania zawartej umowy.

Przede wszystkim więc należy wskazać, że wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz zamawiającego zleconych usług informatycznych z dokładnym wskazaniem ich przedmiotu. W szczególności mogą one polegać na:

 • tworzeniu lub współtworzeniu zleconego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji,
 • bieżącej obsłudze i wprowadzaniu zmian do oprogramowania zgodnie z wytycznymi zlecającego,
 • testowaniu oprogramowania.

Zawierana umowa powinna także zawierać szczegółowy opis funkcjonalności będącego jej przedmiotem programu komputerowego, a także zobowiązywać wykonawcę do zapewnienia jego kompatybilności z oprogramowaniem, którym zlecający już się posługuje.

W treści umowy warto również zawrzeć uzgodnione przez jej strony definicje umowne określeń technicznych, na przykład pojęcia „działająca aplikacja”. Dzięki temu będzie możliwa precyzyjna interpretacja poszczególnych postanowień umownych, co pozwoli uniknąć sporów sądowych wynikających z ich niewykonania bądź nienależytej realizacji.

Bardzo istotne jest zawarcie w przedmiotowej umowie zobowiązania wykonawcy do składania zamawiającemu w ustalonych przedziałach czasowych odpowiednich raportów ze stanu prac wykonywanych w jej ramach. Umożliwi to sprawowanie dokładnej kontroli nad stanem realizacji kontraktu oraz odpowiednio szybkie reagowanie mające na celu wprowadzenie niezbędnych poprawek do sposobu działania wykonawcy. Dodać trzeba, że zasadne będzie także wskazanie zasad przeprowadzania przez zamawiającego akceptacji wskazanych raportów, co będzie równoznaczne z ich zaaprobowaniem, w tym określenie terminu w jakim ma to nastąpić, na przykład 7 dni od daty otrzymania. 

W umowie należy także zawrzeć wskazanie, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych usług osobiście i nie może ich powierzyć osobie trzeciej bez pisemnej zgody zlecającego.

Wynagrodzenie wykonawcy

Zaznaczyć trzeba, że niezbędnym elementem umowy B2B w zakresie zleceń IT jest dokładne określenie wynagrodzenia wykonawcy. Brak jego podania w umowie może skutkować potraktowaniem dokonanej czynności prawnej jako umowy darowizny, a więc nieodpłatnej. Musisz pamiętać, że zapłatę należy podać w formie wartościowej oraz słownie, tak aby nie było wątpliwości co do jej wysokości.

Co oznacza pojęcie samego „wynagrodzenia” pisałem obszernie w artykule pt. Jak powinna wyglądać umowa B2B z webmasterem i web developerem?. Przedstawiłem  w nim także szczegółowe wywody w jaki sposób ukształtować wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

W tym miejscu wskażę tylko, że może ono przybrać postać:

 • ryczałtową, a więc określonej przez strony stałej, niezmiennej kwocie. W praktyce przybiera ono postać abonamentu, którego wysokość jest niezależna od ilości czasu i nakładu pracy, jakie wykonawca poświęcił na wykonanie przedmiotu umowy,
 • kosztorysową, a więc ustalaną jedynie orientacyjnie, na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów,
 • godzinową, kiedy jego wysokość uzależniona jest od ilości czasu jaki wykonawca poświęcił na wykonanie przedmiotu umowy,
 • wynikową, płatną w ustalonej wysokości z tytułu osiągnięcia przez wykonawcę wyniku określonego w umowie, a więc na przykład, gdy strona zamawiającego osiągnie odpowiednią funkcjonalność.

Podkreślić trzeba, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego jest ustalenie, jako formy rozliczenia z wykonawcą stałego, miesięcznego abonamentu, a więc wynagrodzenia ryczałtowego.

Musisz wiedzieć, że zapłata wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy może nastąpić w formie gotówkowej, a więc bezpośrednio do rąk własnych wykonawcy bądź bezgotówkowej, na przykład w formie przelewu bankowego. W takim wypadku w umowie należy wskazać numer jego rachunku bankowego. Z uwagi na istnienie wobec przedsiębiorców obowiązku dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, zapłata wynagrodzenia z umowy B2B zawartej między nimi powinna przybrać tę drugą formę.

Pamiętać należy, iż w przypadku rozliczeń bezgotówkowych, co do zasady, do spełnienia świadczenia dochodzi dopiero wtedy, gdy pieniądze trafią na rachunek wierzyciela, a więc wykonawcy.  Jest to ważne z uwagi na fakt, że dokonując polecenia przelewu w ostatnim dniu terminu zapłaty, narażamy się na opóźnienie w spełnieniu świadczenia, gdyż bardzo prawdopodobne jest, iż pieniądze trafią do kontrahenta z jedno – lub dwudniową zwłoką, od której będą mogły zostać naliczone odsetki ustawowe.

Podkreślić jednak trzeba, że w umowie strony mogą ustalić, w jakim momencie następuje spełnienie świadczenia. Dla zamawiającego najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie wyraźne wskazanie w kontrakcie, że zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą złożenia polecenia przelewu. Może to być także sprecyzowanie, iż zapłata zostaje dokonana dopiero w momencie uznania rachunku wykonawcy.

Bardzo ważne jest także określenie w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia. Co do zasady, powinno to nastąpić w chwili wykonania przedmiotu umowy. Strony mogą jednak wskazać w niej inny termin spełnienia tego świadczenia. Jak wskazałem powyżej, w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, zapłata na ogół następuje w stałych terminach miesięcznych.  Zaznaczyć należy, że dopóki przedmiot umowy nie został jeszcze ukończony, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku może on odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania swoich prac.

Dodać także trzeba, iż jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem umówionych prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem określonego w niej terminu realizacji jej przedmiotu.

Warunki licencji

Podkreślić trzeba, że w przypadku, gdy zlecenie IT nie będzie wykonywane na wyłączność zamawiającego, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa majątkowe z tego tytułu nadal będą stanowić własność twórcy, a więc wykonawcy.

Tym samym, aby zamawiający mógł w pełni legalnie korzystać z takiego dzieła, musi on  uzyskać odpowiednią licencję na korzystanie z niego w określonych polach eksploatacji.

Może ona mieć postać:

 • wyłączną, pozwalającą na korzystanie z dzieła jedynie zamawiającemu,
 • niewyłączną, czyli taką, która umożliwia korzystanie z dzieła nieograniczonej liczbie użytkowników.

Pierwsza z nich  może zostać udzielona tylko i wyłącznie w formie pisemnej, zaś druga – w formie dowolnej, w tym dorozumianej.

Musisz pamiętać, że w zawieranej umowie należy zadbać o odpowiednie uregulowanie praw autorskich nie tylko w stosunku do samego programu komputerowego, ale także w odniesieniu do innych elementów przedmiotu umowy, związanych z oprogramowaniem, takich jak  grafiki, layouty lub bazy danych, które również mogą podlegać ochronie prawa autorskiego.

W zawartej umowie możesz przewidzieć także możliwość dokonywania modyfikacji dzieła w ramach udzielonej licencji.

Reasumując – umowa dotycząca zlecenia IT powinna zawierać zapis, iż wykonawca przenosi w ramach ustalonego na jego rzecz wynagrodzenia na zleceniodawcę całość majątkowych praw autorskich do stworzonego przez niego przedmiotu Umowy stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Dodać też trzeba, że zleceniodawca ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat na rzecz wykonawcy.

Uregulowanie dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich powinno zawierać wskazanie jakich pól eksploatacji ono dotyczy. W stosunku do utworów będących programami komputerowymi, obejmować ono powinno zwłaszcza te z nich, które są wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), a więc upoważniać zamawiającego do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających dostęp do programu komputerowego przy wykorzystaniu komputera oraz różnego rodzaju technik multimedialnych (w tym techniki cyfrowej i zapisu magnetycznego), zastosowania utworu albo jego części do stworzenia innego programu komputerowego,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, a w szczególności dokonania poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze utworu w wersji wynikowej lub jej części z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 • rozpowszechniania dowolnymi środkami, w tym użyczenia lub najmu utworu bądź jego kopii,
 • wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych, udostępnianie w mediach audiowizualnych i komputerowych, wprowadzania do sieci Internet w taki sposób, aby osoby trzecie mogły mieć możliwość korzystania z utworu w dowolnym czasie.

Ważne jest także, aby w zawartej umowie wskazać, iż prawa autorskie do wytworzonych przez wykonawcę utworów przechodzą w całości na zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

Wreszcie w zawartej umowie należy uregulować także kwestie związane z osobistymi prawami autorskimi. Są one niezbywalne, co oznacza, że wykonawca nie może dokonać ich przeniesienia na zamawiającego. Wyjściem z sytuacji jest zobowiązanie się twórcy do ich niewykonywania w zakresie przedmiotu umowy dotyczącej zleceń IT lub też zawarcie jego oświadczenia o upoważnieniu do tego zamawiającego.

Zasady wypowiadania umowy

Strony umowy B2B w zakresie zleceń IT powinny określić prawo do odstąpienia od niej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania określonego w niej zobowiązania.

Przypadki, w których jest to możliwe według przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku umowy o dzieło, opisałem już w tekście. Dodatkowo wskazać trzeba, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie może on od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Również przyjmujący zamówienie dysponuje możliwością odstąpienia od umowy o dzieło. Zgodnie z Kodeksem cywilnym – gdy do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym upływie, wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Nieco inaczej przedmiotowa kwestia wygląda w przypadku umowy zlecenia. Zasadą jest bowiem, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić wykonawcy wszelkie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Powinien on także uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić wynikłą stąd szkodę.

Powinieneś wiedzieć, że przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy nastąpiło ono bez ważnego powodu, wówczas jest on odpowiedzialny za spowodowaną tym szkodę.

Bardzo ważne jest, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Dlatego też postanowienie tego rodzaju, nawet gdyby zostało zawarte przez strony w zawartej umowie, będzie z punktu widzenia prawa całkowicie nieważne, a tym samym nie odniesie żadnego skutku.

W tym miejscu należy wskazać, że nie istnieje wskazany przepisami obowiązującego prawa „katalog” ważnych powodów. Ma on charakter całkowicie otwarty i można go wywieść z praktyki, a więc z orzecznictwa Sądów.  Na ogół jest to niewywiązywanie się z umowy przez jedną z jej stron, choć należą do niego także w niektórych sytuacjach czynniki zewnętrzne niezależne od stron, wywołane tzw. siłą wyższą. To, czy tego rodzaju okoliczności wystąpiły, podlega w przypadku zaistnienia sporu na tym tle każdorazowej ocenie Sądu i jest w pełni uzależnione od indywidualnych uwarunkowań danej sprawy.

Musisz pamiętać, że odstąpienie od umowy następuje wskutek złożenia jednostronnego oświadczenia woli, które doszło do drugiej strony w taki sposób, iż mogła zapoznać się z jego treścią.

Inne elementy

Musisz zwrócić uwagę, że umowa B2B w zakresie zleceń IT może zawierać też dodatkowe zapisy, gwarantujące zabezpieczenie interesów prawnych jej stron.

I tak, przede wszystkim, jej strony powinny określić zasady dokonywania w niej poprawek, uzupełnień oraz zgłaszania uwag w zakresie jej wykonywania. Zawarty kontrakt powinien precyzować liczbę poprawek, terminy ich zgłaszania oraz wprowadzania, a także skutki uchybień w tym przedmiocie.

Warto także zawrzeć w niej zapisy dotyczące tzw. klauzuli poufności, na podstawie których wykonawca zobowiązany będzie zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się o zamawiającym w trakcie wykonywania umowy, a także nie udzielać żadnych informacji dotyczących wykonanego przedmiotu zawartej umowy.

Podkreślenia wymaga fakt, że wśród dodatkowych postanowień umownych szczególne znaczenie mają te, które dotyczą kar umownych za niewykonanie określonych czynności we wskazanych terminach.

Czym jest kara umowna?

Jest ona instytucją prawa zobowiązań, mającą na celu zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy, na wypadek uchybień w jej realizacji przez drugą stronę. Obszernie pisałem o tym w artykule pt.Jak powinna wyglądać umowa B2B z webmasterem i web developerem?. Podsumowując, zredagowanie poprawnej pod kątem dotrzymania formalności prawnych umowy, która w odpowiedni sposób zabezpieczy interesy obu jej stron, zdecydowanie nie zalicza się do rzeczy najłatwiejszych. Jeśli nie zostaną w niej zawarte właściwe zapisy, może być ona nawet nieważna z mocy samego prawa. Warto zatem rozważyć powierzenie jej sporządzenia specjaliście w tym zakresie.

stefan-servinski-servizza

Servizza Team, przy wsparciu Stefana