Jak powinna wyglądać umowa B2B z webmasterem i web developerem?

Projektowanie oraz optymalizacja stron internetowych stanowią coraz bardziej popularne oraz intensywnie rozwijające się dziedziny informatyki. Sprzyja temu rozwój sieci Web oraz związane z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Zawierając umowę, która ma zapewnić rozwój posiadanej przez Ciebie strony internetowej musisz pamiętać, aby w odpowiedni sposób zabezpieczała ona pod względem prawnym Twoje interesy. W jaki sposób to osiągnąć, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Kto to jest Web developer i Webmaster?

Web developer jest programistą, który zajmuje się tworzeniem stron internetowych od strony technicznej. Jego podstawową rolą jest pisanie i tworzenie serwisów sieci Web. Ponosi on odpowiedzialność za sprawną wymianę danych pomiędzy stroną internetową a odwiedzającym ją użytkownikiem. Modyfikuje i rozwija istniejące rozwiązania oparte na Frameworkach, CMF-ach i CMS-ach, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Architekta systemu.

Z uwagi na zakres swoich zadań, musi on przede wszystkim doskonale znać zarówno podstawowe, jak i zaawansowane języki programowania. Bez tego rodzaju umiejętności nie jest bowiem możliwe stworzenie odpowiednio funkcjonalnej i przejrzystej witryny sieciowej. 

Z kolei Webmaster jest osobą zarządzającą (administrującą) danym serwisem internetowym oraz opisującą jego tekstową zawartość za pomocą języków opisu treści. Wzbogaca interfejs aplikacji instalując gotowe moduły. Wprowadza także funkcje poprawiające użyteczność serwisu oraz organizuje logiczną strukturę strony. Dba o poprawne działanie serwisu i kontroluje wprowadzane przez redaktorów treści. Dodać trzeba, iż z uwagi na posiadaną wiedzę oraz umiejętności może on również pełnić rolę Web developera.

Co to jest umowa B2B

Umowa B2B to skrót pochodzący z języka angielskiego od określenia „business-to-business”. Oznacza ona umowę cywilnoprawną, która jest zawierana pomiędzy osobami będącymi przedsiębiorcami.

Definicję pojęcia „przedsiębiorcy” zawierają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 33 (1) § 1). Zaznaczyć trzeba, że zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w określonych w prawie cywilnym.

Wobec powyższego, stwierdzić trzeba, iż stronami przedmiotowej umowy mogą być zarówno spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Musisz wiedzieć, iż w umowie B2B jedna ze stron zobowiązuje się świadczyć określone usługi na rzecz drugiej, która z kolei przyjmuje na siebie powinność zapłacenia z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia.

W przypadku Web developera i Webmastera umowa tego rodzaju dotyczy stworzenia i zarządzania stroną internetową, którą przedsiębiorca wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, na przykład w postaci sklepu internetowego.

Jaki jest charakter prawny umowy B2B z Web developerem i Webmasterem?

Umowa o wykonanie i administrowanie strony WWW należy do kategorii umów o dzieło. Oznacza to, że jej konstrukcja i szczegółowe rozwiązania oparte są na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym dotyczących tej właśnie formy prawnej. Posiłkowo, w kwestiach nieregulowanych we wskazanych uregulowaniach,  stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

W jaki sposób może zostać zawarta umowa B2B z Web developerem i Webmasterem?

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa nie stawiają żadnych wymogów co do formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa B2B z Web developerem i Webmasterem. Nie tylko więc nie musi więc ona mieć formy pisemnej, ale może także zostać zawarta w sposób ustny.

Musisz jednak wiedzieć, że dla celów dowodowych, a więc ewentualnego, skutecznego dochodzenia wynikających z niej roszczeń, powinna ona mieć formę pisemną. Ta z kolei może mieć  postać dokumentową lub elektroniczną. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest ono równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Dokumentowa forma czynności polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby, która je złożyła. Dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Oznacza to, że do zawarcia umowy w tej postaci wystarczy:

 • wymiana e-maili, smsów lub innych wiadomości w komunikatorach internetowych, co jednak wiąże się z ryzykiem znacznych trudności w ustaleniu na co dokładnie strony się umówiły,
 •  podpisanie umowy podpisem zaufanym, na przykład poprzez ePUAP,
 •  podpisanie umowy przez docuSign, Autenti lub większość innych platform internetowych służących do zawierania umów.

Co powinna zawierać umowa B2B z Web developerem i Webmasterem?

Każda umowa B2B z Web developerem i Webmasterem powinna zawierać:

 • wskazanie daty i miejsca jej zawarcia,
 • określenie stron,
 • opis jej przedmiotu,
 • wskazanie wynagrodzenia wykonawcy,
 • informacje dotyczące wydania dzieła,
 • sprecyzowanie terminów,
 • warunki licencji,
 • dodatkowe elementy.

Data i miejsce zawarcia

Jest to niezbędne ze względu na skuteczność podniesienia przed Sądem możliwych roszczeń z jej tytułu. Wskazanie daty zawarcia umowy ma wpływ na ustalenie jaki jest termin wymagalności wynikającego z niej roszczenia, oraz określenie czasu, w którym nastąpi jego przedawnienie. Określa ona przede wszystkim termin, w jakim powinny zostać wykonane wzajemne zobowiązania stron takiej umowy. Dotyczy to w szczególności czasu wykonania dzieła, będącego jej przedmiotem, a więc strony WWW, wprowadzania do niego ewentualnych poprawek, jak również dat związanych z dokonaniem płatności z tego tytułu. Według niej określa się również czas trwania ewentualnej rękojmi na wykonanie strony. Z kolei to, gdzie została zawarta umowa może mieć znaczenie dla ustalenia właściwości miejscowej Sądu, pod którego rozstrzygnięcie należy poddać ewentualny spór, jaki wyniknie na jej tle.

Określenie stron

Kolejnym koniecznym elementem umowy B2B jest dokładne wskazanie jej stron, określonych odpowiednio, zgodnie z Kodeksem cywilnym jako „Zamawiający” oraz „Przyjmujący zamówienie”. Oczywiście strony mogą zastosować w tym zakresie inną nomenklaturę.

Musisz pamiętać, aby dane stron podane w umowie umożliwiały ich precyzyjną identyfikację. W odniesieniu do osoby fizycznej niezbędne jest wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego oraz opcjonalnie – numeru PESEL. Jeśli chodzi o osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, to konieczne dane obejmują pełną nazwę (firmę), adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer KRS oraz dane osoby reprezentującej ten podmiot. Najczęściej będzie to Prezes Zarządu. Umowa możne też zawierać adresy poczty elektronicznej (e-mail) stron.

Podkreślić trzeba, iż dane stron umowy pozwalają na dokonanie odpowiedniej identyfikacji kontrahenta, co umożliwia jego wskazanie w ewentualnym pozwie, czy też pismach związanych z wykonaniem umowy. Dzięki nim będzie możliwe dokonanie skutecznej egzekucji praw wynikających z zawartego kontraktu.

Zaznaczyć trzeba, iż umowę B2B można zawrzeć także przez pełnomocników, którzy zostali w tym celu ustanowieni.  Oczywiście konieczne jest w takim wypadku posiadanie przez nich oraz przedstawienie odpowiedniego pisemnego pełnomocnictwa, które powinno zostać dołączone do zawieranej umowy, jako jej załącznik.

Opis przedmiotu umowy

W zawieranej umowie należy także zawrzeć precyzyjny opis jej przedmiotu. Dzięki temu możliwe będzie przeanalizowanie, czy wykonana strona internetowa w pełni odpowiada złożonemu zamówieniu oraz ustaleniom stron. Innymi słowy, jest to element pozwalający na zbadanie prawidłowości wykonania zawartej umowy.

W szczególności powinny w niej zostać wymienione:

 • nazwy elementów składowych przedmiotu umowy, czyli na przykład: forum, najważniejsze informacje czy dział reklamacji,
 • podstrony mające się znaleźć w każdym z powyższych działów. Mogą to być na przykład strona główna czy strony z opisami produktów, to jest tak zwane podstrony lub zakładki. Dodatkowo można wskazać także sekcję komentarzy czy możliwość udostępniania poszczególnych podstron na strony zewnętrzne, na przykład social media,
 •  wszystkie osoby, które zajmują się administrowaniem stroną. Należy wskazać także, jakie każda z nich ma uprawnienia. Na przykład edytor nie będzie mógł zajmować się bieżącym obsługiwaniem klientów, ale już będzie miał prawo do edycji, dodawania czy usuwania treści,
 • wszystkie czynności, do których wykonywania mają prawo użytkownicy. Trzeba określić również ich uprawnienia. Dla przykładu mogą oni utworzyć konto w danym sklepie, dowolnie modyfikować swoje dane osobowe czy dodać zdjęcie do profilu.

Jeśli dzieło, czyli strona internetowa, zostanie stworzona na wyłączność zamawiającego, wówczas przedmiotowa umowa musi również zawierać istotne postanowienia, które w jasny sposób przenoszą na rzecz zamawiającego całość związanych z nią autorskich praw majątkowych. Oprócz tego, powinny one również wskazywać pola eksploatacji dzieła, czyli wszelkie formy, w jakich może być ono wykorzystywane – na przykład poprzez udostępnianie, rozpowszechnianie czy kopiowanie. Trzeba również zawrzeć stosowne paragrafy przenoszące na zamawiającego autorskie prawo zależne do wprowadzania modyfikacji.

Wynagrodzenie wykonawcy

Musisz wiedzieć, że niezbędnym elementem umowy B2B z Web developerem i Webmasterem jest dokładne określenie jego wynagrodzenia. Brak jego podania w umowie może skutkować potraktowaniem dokonanej czynności prawnej jako umowy darowizny, a więc nieodpłatnej. Musisz pamiętać, że zapłatę należy podać w formie wartościowej oraz słownie, tak aby nie było wątpliwości co do jej wysokości.

Co oznacza pojęcie samego „wynagrodzenia”? Zaznaczyć trzeba, że Kodeks cywilny posługuje się nim, bez rozstrzygania, czy chodzi o zapłatę netto, czy brutto. Tym samym, konieczne jest posłużenie się definicją wynikającą z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 168).

Zgodnie z nią – cena jednostkowa towaru lub usługi to cena ustalona za jednostkę określonego towaru lub określonej usługi, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (art. 3 ust. 1 pkt 1).

Przedmiotowy akt prawny wskazuje również, że – w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową (art. 3 ust. 2).

Oznacza to, że w przypadku, gdy strony nie sprecyzują, czy wysokość wynagrodzenia wykonawcy, która zostało określone w zawartej umowie ma charakter brutto, czy też netto, to z mocy samego prawa, kwota ta będzie sumą brutto, a więc z doliczonym podatkiem. Nie będzie się więc można, w takim przypadku, powoływać na to, iż strona była przekonana, że jest to kwota netto, do której konieczne jest doliczenie wielkości zobowiązania podatkowego z tytułu VAT.

Oczywiście, w ramach tzw. swobody umów, zgodnie z którą – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. dopuszczalnym jest abyś umówił się z kontrahentem, że wynagrodzenie ma charakter netto, bądź brutto – zależy to całkowicie od woli stron i odpowiedniego zapisu w zawartej umowie.

Jak ukształtować wysokość wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim – wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony jednak nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że miały one na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju.

Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, wówczas wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom, który poniósł.

Samo wynagrodzenie może mieć charakter ryczałtowy lub kosztorysowy. To pierwsze jest ustalane w określonej przez strony stałej, niezmiennej kwocie. To drugie z kolei jest ustalane jedynie orientacyjnie, na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Określenie, które z nich strony przewidują w zawartej umowie ma ogromne znaczenie prawne.

Musisz wiedzieć bowiem, że wynagrodzenie kosztorysowe odznacza się szczególnym charakterem. W jego przypadku, jeżeli w toku wykonywania dzieła, a więc tworzenia strony internetowej, zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w odpowiednim zestawieniu, a sporządził je zamawiający, wówczas wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zostało ono wykonane przez przyjmującego zamówienie, może on zwrócić się z takim żądaniem tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych. Nie może on natomiast uczynić tego w ogóle, jeżeli tego rodzaju prace przeprowadził bez uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego. Musisz przy tym pamiętać, że gdyby zachodziła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia z opisanych przyczyn, zamawiający może od zawartej już umowy odstąpić. Warunkiem jest jednak, aby uczynił to niezwłocznie i zapłacił wykonawcy odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Dodać trzeba, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie było możliwe przewidzenie rozmiaru lub kosztów prac.

Podkreślić także trzeba, że strony powinny w zawartej umowie wskazać termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy. Powinieneś wiedzieć, że ponieważ umowa o dzieło należy do umów wzajemnych, co do zasady roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z jej tytułu staje się wymagalne z chwilą spełnienia przez Wykonawcę świadczenia niepieniężnego, a więc wydania dzieła, chyba że strony oznaczyły w kontrakcie inny termin jego uiszczenia. W tym drugim przypadku roszczenie sprzedawcy stanie się wymagalne dopiero z nadejściem tego terminu. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim z uwagi na fakt, iż roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się w krótkim terminie, a mianowicie z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Zapłata wynagrodzenia może nastąpić w formie gotówkowej, a więc bezpośrednio do rąk własnych wykonawcy bądź bezgotówkowej, na przykład w formie przelewu bankowego – w takim wypadku w umowie należy wskazać numer jego rachunku bankowego. Z uwagi na istnienie wobec przedsiębiorców obowiązku dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, zapłata wynagrodzenia z umowy B2B zawartej między nimi powinna przybrać tę drugą formę.

Pamiętać należy, iż w przypadku rozliczeń bezgotówkowych, co do zasady, do spełnienia świadczenia dochodzi dopiero wtedy, gdy pieniądze trafią na rachunek wierzyciela, a więc wykonawcy.  Jest to ważne z uwagi na fakt, że dokonując polecenia przelewu w ostatnim dniu terminu zapłaty, narażamy się na opóźnienie w spełnieniu świadczenia, gdyż bardzo prawdopodobne jest, iż pieniądze trafią do kontrahenta z jedno – lub dwudniową zwłoką, od której będą mogły zostać naliczone odsetki ustawowe.

Podkreślić jednak trzeba, że w umowie strony mogą ustalić, w jakim momencie następuje spełnienie świadczenia. Dla zamawiającego najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie wyraźne wskazanie w kontrakcie, że zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą złożenia polecenia przelewu. Może to być także sprecyzowanie, iż zapłata zostaje dokonana dopiero w momencie uznania rachunku wykonawcy.

Wydanie przedmiotu umowy

Określenie daty wydania przedmiotu umowy B2B, a więc wykonania dzieła w postaci strony WWW, ma bardzo znaczący charakter.

Jak wspomniałem wcześniej – w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli jednak ma ono być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Tu trzeba wskazać, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Dopóki jednak nie zostało ono ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku może on odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania swoich prac.

Z powyższych przyczyn każda umowa B2B z Web developerem i Webmasterem powinna zawierać także informację o tym, kiedy, gdzie i na jakich zasadach oraz w jaki sposób jej przedmiot zostanie przekazany zamawiającemu.

Musisz bowiem wiedzieć, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem określonego w niej terminu realizacji jej przedmiotu.

Sprecyzowanie terminów

Sprecyzowanie terminów dotyczących wykonania zobowiązania z umowy B2B, związanych z opisywanymi już powyżej – wykonaniem dzieła oraz dokonaniem za nie zapłaty umożliwia zastosowanie ewentualnych sankcji z tytułu opóźnień lub środków wymuszających wykonanie umówionej czynności. Zaznaczyć przy tym trzeba, że niedochowanie warunków kontraktu może być obwarowane prawem do odstąpienia od umowy lub naliczeniem kary umownej, jeżeli strony ją przewidziały.

Warunki licencji

Podkreślić trzeba, że w przypadku, gdy strona WWW lub też jedynie jej fragmenty nie będą wykonywane na wyłączność zamawiającego, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa majątkowe z tego tytułu nadal będą stanowić własność twórcy, a więc wykonawcy.

Tym samym, aby zamawiający mógł w pełni legalnie korzystać z takiego dzieła, musi on  uzyskać odpowiednią licencję na korzystanie z niego w określonych polach eksploatacji.

Podmiotem właściwym do udzielenia Licencji jest twórca strony WWW, a więc developer i Webmaster. Może ona mieć postać:

 • wyłączną, pozwalającą na korzystanie z dzieła jedynie zamawiającemu,
 • niewyłączną, czyli taką, która umożliwia korzystanie z dzieła nieograniczonej liczbie użytkowników.

Pierwsza z nich  może zostać udzielona tylko i wyłącznie w formie pisemnej, zaś druga – w formie dowolnej, w tym dorozumianej.

Musisz pamiętać, że w zawartej umowie możesz przewidzieć możliwość dokonywania modyfikacji dzieła w ramach udzielonej licencji.

Inne elementy

Umowa B2B z Web developerem i Webmasterem może zawierać też dodatkowe zapisy. Przede wszystkim, mogą one dotyczyć prawa do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania określonego w niej zobowiązania.

Przypadki, w których jest to możliwe według przepisów Kodeksu cywilnego, opisałem już w tekście. Dodatkowo wskazać trzeba, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie może on od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Również przyjmujący zamówienie dysponuje możliwością odstąpienia od umowy o dzieło. Zgodnie z Kodeksem cywilnym – gdy do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym upływie, wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Powinieneś pamiętać, że odstąpienie od umowy następuje wskutek złożenia jednostronnego oświadczenia woli, które doszło do drugiej strony w taki sposób, iż mogła zapoznać się z jego treścią.

Strony mogą także w zawartej umowie określić zasady dokonywania w niej poprawek, uzupełnień oraz zgłaszania uwag, i to zarówno co do samego projektu, jak i wykonania strony WWW. Może ona również przewidywać zasady dokonywania ich akceptacji przez zamawiającego, w tym ostatecznej wersji wykonanego dzieła. Zawarty kontrakt powinien precyzować liczbę poprawek, terminy ich zgłaszania oraz wprowadzania, a także skutki uchybień w tym przedmiocie.

Przedmiotowa umowa może zawierać także postanowienia dotyczące oznaczenia twórcy strony internetowej. Bardzo często wykonawca strony Web wymaga, aby zamawiający zamieścił w widocznym miejscu w stopce strony i każdej jej podstronie widoczną, wyraźną informację o tym, kto ją stworzył, także w formie graficznej. Może ona stanowić link prowadzący do posiadanej przez niego strony internetowej. Uprawnienie takie przysługuje  twórcy z mocy osobistego prawa autorskiego. Jeśli zamawiający chce, aby wykonawca zrezygnował z tego warunku, musi to wyraźnie wynikać z zawartej umowy. Dodać trzeba, że  w takim przypadku, przyjmujący zamówienie ma prawo zażądać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, co również powinno zostać szczegółowo uregulowane w zawartym kontrakcie.

Podkreślenia wymaga fakt, że wśród dodatkowych postanowień umownych szczególne znaczenie mają te, które dotyczą kar umownych za niewykonanie określonych czynności we wskazanych terminach.

Czym jest kara umowna?

Jest ona instytucją prawa zobowiązań, mającą na celu zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy, na wypadek uchybień w jej realizacji przez drugą stronę.

Istota kary umownej zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym – można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, a więc właśnie przedmiotowej kary.

Kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, zmierzającą do zniwelowania wszystkich negatywnych dla wierzyciela konsekwencji wynikających z naruszenia zobowiązania przez jedną ze stron zawartej umowy.

Musisz pamiętać, że warunkiem skutecznego wyegzekwowania przez wierzyciela kary umownej jest jej wyraźne zastrzeżenie w zawartej z dłużnikiem umowie.

Dodać należy, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej przez niego szkody.

Konstrukcja prawna kary umownej opiera się na domniemaniu, że nie dotrzymując terminu, dłużnik pozostaje w zwłoce, a tym samym niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w umowie wynikło z przyczyn, za które ponosi on pełną odpowiedzialność. Wobec tego wierzyciel nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu wykonania określonego w umowie przedmiotu zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik odpowiada.

Reasumując – wbrew pozorom umowa B2B z Web developerem i Webmasterem nie jest wcale takim prostym dokumentem. Jej strony powinny pamiętać o konieczności zawarcia w niej odpowiednich zapisów, które w należytym stopniu będą chronić ich interesy. Jeżeli tego nie dopilnują, narażają się na poniesienie wymiernych strat.

Być może zaciekawią Cię również te artykuły: