Umowa z hostingodawcą – na co zwrócić uwagę? Prawne haczyki w umowach

Umowy o świadczenie usług hostingowych stają się coraz bardziej popularne. Przy ich zawieraniu trzeba pamiętać o właściwym zabezpieczeniu swoich interesów pod względem prawnym. Z tego wpisu dowiesz się czym jest umowa hostingowa, jakie są jej konieczne elementy i na co zwracać uwagę, aby nie okazało się, że Twoje oczekiwania nie zostaną spełnione.

Co to jest umowa hostingowa?

Umowa hostingowa jest umową o charakterze cywilnoprawnym, której przedmiotem jest udostępnienie  miejsca na serwerze posiadanym przez dostawcę usług internetowych (Hostingodawcę). Na jej podstawie, Hostingobiorca może na nim przechowywać swoje dane, a następnie przekazywać je osobom trzecim, w szczególności swoim klientom. Umowa tego rodzaju zawierana jest przez dwie strony:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług internetowych,
 • przedsiębiorcę, który wykonuje swoje czynności poprzez używanie narzędzi o charakterze wirtualnym, prowadząc na przykład tzw. sklep internetowy.

Co to jest serwer?

Istnieje wiele definicji tego pojęcia. W skrócie, serwer (często w skrócie zwany też hostingiem), to specjalnie zbudowany i skonfigurowany komputer podłączony do sieci Internet. Jest on wyposażony w  oprogramowanie pozwalające na przekazywanie informacji w odpowiedzi na żądanie zewnętrzne.

Na serwerze można w szczególności:

 • przechowywać utworzone pliki elektroniczne, do których zagwarantowany jest dostęp w każdym czasie, z każdego miejsca na świecie,
 • utworzyć internetową skrzynkę pocztową do celów firmowych,
 • umieścić serwis internetowy, stronę www i jej zasoby, w tym platformę sprzedażową.

Jakie przepisy prawa regulują umowę hostingu?

Umowa hostingowa nie jest wprost regulowana przez przepisy polskiego prawa. Z punktu widzenia prawnego, jest to umowa o świadczenie usług, oparta o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia.

Poza wskazanym powyżej, najważniejszymi aktami prawnymi w zakresie umowy hostingu są:

 • rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

W świetle przedmiotowych aktów prawnych, umowa hostingu jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawierają one przede wszystkim katalog obowiązków obciążających Hostingodawcę oraz Hostingobiorcę.

Na czym polega świadczenie usług elektronicznych?

Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą – świadczenie usług elektronicznych oznacza wykonywanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej (art. 2 pkt 4).

Definicję pojęcia „sieci telekomunikacyjnej” zawiera ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 z późn. zm.). W jej myśl to systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju (art. 2 pkt 35).

W przypadku umowy hostingowej, oznacza to po prostu sieć internetową.

Stronami umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną są:

 • usługodawca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,
 • usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

W naszym przypadku będzie to odpowiednio „Hostingodawca” oraz „Hostingobiorca”.

Jakie są obowiązki Hostingodawcy?

Przepisy prawa obciążają Hostingodawcę szeregiem istotnych obowiązków. Przede wszystkim, usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

 • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jego usługi,
 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Poza tym, Usługodawca jest zobowiązany do:

 • określenia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • udostępnienia go nieodpłatnie usługobiorcy przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Ważnym zastrzeżeniem jest, iż usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej. Oznacza to, że nie musi się on do nich stosować.

Musisz wiedzieć, że pewne postanowienia Regulaminu są z punktu widzenia prawnego nieodzowne, a sam usługobiorca ma obowiązek bezwzględnie się do niego stosować. Regulamin powinien określać w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

W ramach umowy, usługodawca musi zapewnić odpowiednie działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając jednocześnie nieodpłatnie usługobiorcy:

 • w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
  • jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Pamiętać trzeba, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

Umowa z hostingodawcą – na co zwrócić uwagę?

Z punktu widzenia Hostingobiorcy, zawierana umowa hostingu powinna w odpowiedni sposób zabezpieczać jego interesy. Na co, w związku z tym, zwracać szczególną uwagę?

Oczywiście powinna ona w sposób jednoznaczny wskazywać katalog obowiązków Hostingodawcy, w tym wszystkie te powinności, które zostały opisane powyżej. Poza tym, w szczególności zawierana umowa powinna określać:

 • czas jej trwania, a także tryb i sposób jej rozwiązania,
 • powinność utrzymywania przez Hostingodawcę ciągłości świadczenia usług,
 • odpowiedzialność Hostingodawcy, w sytuacji, gdy jego system lub serwery „padną”,
 • zapewnienie przez Hostingodawcę w takich przypadkach wydłużenia okresu udostępniania serwera na swój koszt lub zapłaty odpowiedniej kary umownej,
 • zasady uiszczania opłat abonamentowych, zwłaszcza określenie, czy  obejmują one całość usług i czy ich wysokość nie będzie kształtowana przez nieodzownie wykonywane prace dodatkowe,
 • nieodpłatną ochronę dostępu do treści podmiotu korzystającego z hostingu,
 • uprawnienia  Hostingobiorcy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), w szczególności zapis, iż może on w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Przy zawieraniu umowy hostingu musisz zwrócić szczególną uwagę na zagwarantowanie sobie:

 • zapewnienia darmowej pomocy technicznej w jej wdrażaniu oraz w czasie realizacji umowy. Przy czym warto tutaj pamiętać o rozgraniczeniu odpowiedzialności za usługę, a odpowiedzialności za Twoje materiały, które zamieszczasz lub udostępniasz za pomocą tej usługi (więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule),
 • posiadania przez Hostingodawcę certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer). Jest to protokół sieciowy używany do zabezpieczenia połączenia sieciowego. Został on przyjęty jako standard szyfrowania danych i zapewnienia poufności w transmisji danych internetowych. Jego stosowanie jest koniecznością, jeśli dana witryna służy do sprzedawania produktów lub przyjmowania płatności. Jest to niezbędne, aby zapewnić odpowiednią ochronę danym poufnym. Dodać trzeba, w umowie powinien znaleźć się zapis, iż Hostingodawca oferuje przedmiotowy certyfikat za darmo,
 • zapewnienie stosowania protokołu komunikacyjnego SSH (Secure Shell) umożliwiającego zdalne i bardzo bezpieczne pod względem ochrony danych połączenie z serwerem. Dzięki temu, wszystkie transferowane dane będą szyfrowane, a uwierzytelnianie użytkowników będzie zachodzić na wielu poziomach,
 • odpowiednio pojemnego serwera, zapewniającego szybki i duży oraz przede wszystkim bezawaryjny transfer danych, jak również poprawne działanie Twojej strony WWW, także w przypadku znacznej aktywności jej użytkowników. Najlepiej, aby nie był on współdzielony, a dedykowany właśnie Tobie, przy czym to wiąże się z większymi kosztami. Idealnym kompromisem może być tutaj hosting Servizza. W każdym koncie hostingu solidnego masz tryb turbo, w którym Twoje zasoby będą skalowane w górę w przypadku większego ruchu. Nie zapłacisz za to ani grosza więcej (wyznajemy zasadę partnerstwa, jeśli zasoby są dostępne, skorzystaj z nich, nie dopłacaj setek złotych!). Zgodnie z ofertą, Turbo jest dostępne w przypadku wolnych zasobów serwera (I nie daj sobie nigdy wmówić, że jest inaczej, procesory i pamięć nie są z gumy). Dla każdego konta przypisane są zasoby sprzętowe (procesor, pamięć, dysk, sieć). Procent określony przy kontenerze jest sumą godzinowego użycia na serwerze. Nie limitujemy, ile Twój skrypt będzie się wykonywał, to Ty decydujesz jak wykorzystasz zasoby. Jako pierwsi na rynku oferujemy dedykowane zasoby dla baz danych, serwera www, poczty, systemu. Tylko u nas, jeśli dostajesz 7000 sekund CPU, to otrzymujesz je do wykorzystania w 100%. Nie wliczymy Ci połowy tego czasu jako obsługę procesów,  Twoje zapytania do baz danych, procesy CRON, PHP, Python, Ruby, czy inne, swobodnie będą mogły wykonać się w Twoim limicie. Duża szybkość serwera pozwala na sprawne ładowanie się Twojej strony www, co ma istotny wpływ na potencjalnych klientów, którzy nie będą zniechęcać się długim oczekiwaniem, aby zapoznać się z danymi, które są na niej zawarte. Warto także zauważyć, że Google wykorzystuje szybkość strony jako czynnik rankingowy. Powolne działanie witryny może zatem nie tylko odstraszyć klientów, lecz także zaszkodzić jej pozycji w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, że większość osób zauważa tylko kilka pierwszych stron na liście, wobec czego słaba wydajność może znacznie zaszkodzić tzw. zasięgowi Twojej witryny,
 • możliwość posiadania dedykowanego adresu IP. Jest to ważne, gdyż rozwiązanie tego rodzaju podnosi poziom bezpieczeństwa oraz eliminuje niedogodności i ryzyko związane z korzystaniem z hostingu współdzielonego,
 • odpowiednią obsługę języków skryptowych. Musisz wiedzieć, że możliwość tworzenia odpowiednio dynamicznych i obszernych stron internetowych zapewni jedynie hosting obsługujący język programowania PHP, system zarządzania treścią CMS oraz opcja tworzenia nielimitowanych baz danych MySQL. Ważna jest także możliwość kreowania w tym zakresie kont mailowych i ftp. Obsługa wymienionych  technologii zapewnia tworzenie stron www odpowiednio atrakcyjnych wizualnie i przede wszystkim działających z wymaganą sprawnością,
 • odpowiednich pakietów hostingowych, przewidujących możliwość umieszczenia określonej liczby domen, jeśli przewidujesz wykorzystywanie więcej, niż jednej. W tym zakresie warto uściślić ceny, które są związane z różnymi końcówkami domen. Kierując się lokalizacją odbiorców, można wybrać końcówkę: eu, pl, com, com.pl, org, info, uk, co.uk, waw.pl. Mają one różne ceny, co nie zawsze jest dla kupującego hosting od początku jasne,
 • wykonywania przez Hostingodawcę nieodpłatnie kopii zapasowych na wypadek ewentualnej awarii jego systemu, tzw. backup’u. Ważne jest także jego regularne, częste uaktualnianie, co umożliwi w takim przypadku normalną pracę na stronie, a sama usterka będzie niezauważalna przez użytkowników. Kopie zapasowe powinny być sporządzane minimum jeden raz na dobę oraz przechowywane przynajmniej przez siedem dni,
 • ochrony antyspamowej i antywirusowej. Ta ostatnia musi być na tyle silna, aby nic nie zagrażało bezpieczeństwu Twoich danych, toteż powinieneś zwrócić baczną uwagę na jej parametry techniczne,
 • odpowiedniego bezpieczeństwa poczty, czyli skrzynek e-mail, które ma obsługiwać hosting. Chodzi tu o zastosowanie właściwych sposobów na uwierzytelnianie wysyłanej przez Ciebie poczty, tak aby odbiorcy mogli być pewni, że to właśnie Ty jesteś nadawcą i nikt się pod Ciebie nie podszywa.
 • możliwości monitorowania parametrów wydajności serwisu i poczty email,
 • zdalny dostęp do panelu administracyjnego i możliwość samodzielnego zarządzania wykupionymi usługami,
 • brak ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń HTTP. Parametr ten określa ile osób, może jednocześnie wysyłać żądania do Twoich stron na koncie hostingowym. Jako minimum, powinieneś przyjąć 100 jednoczesnych połączeń HTTP. W przeciwnym razie, w przypadku wzmożonego ruchu na Twojej stronie www, nie będzie się ona odpowiednio szybko ładować, co może zniechęcać Twoich potencjalnych klientów, 
 • możliwość rozszerzenia zakresu umowy. Jest to ważne w przypadku, gdy spodziewasz się, że z czasem zasoby do obsługi witryny będą musiały zostać zwiększone z uwagi na wzmożenie ruchu na stronie lub pojawienie się na niej dodatkowych bądź rozszerzonych treści,
 • możliwość odstąpienia od umowy w każdym czasie.

Umowa hostingu – czy tylko ona?

Zawierając umowę hostingu, musisz pamiętać, że konieczne jest odpowiednie uregulowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych osobowych powierzanych Hostingodawcy.

Oznacza to, że strony umowy hostingu powinny zawrzeć także odrębną umowę w tym zakresie, a więc umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Musi ona gwarantować odpowiednią ich ochronę, wynikającą wprost z przepisów RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dopuszczalne pod względem prawnym jest, aby była ona częścią samej umowy hostingowej.

Musisz wiedzieć, że z punktu widzenia prawnego, Hostingobiorca pełni rolę „Administratora danych osobowych”, zaś Hostingodawca – „Podmiotu przetwarzającego dane osobowe”.

W myśl przepisów RODO:

 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 • „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art. 4 pkt 7 oraz pkt 8).

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Czym są dane osobowe? Zgodnie z rozporządzeniem RODO – „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Z kolei możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Samo „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 1 oraz pkt 2).

Obowiązki administratora

Podstawową powinnością administratora jest, aby uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdrożył on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO.

Poza tym, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym, jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, a więc Hostingobiorcy, może on korzystać tylko i wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Umowa o przetwarzanie danych osobowych – konieczne elementy

Musisz wiedzieć, że umowa o przetwarzanie danych osobowych, powinna zawierać pewne nieodzowne elementy. Określa je rozporządzenie RODO. Zgodnie z nim, przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający może odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określając:

 • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora.

W szczególności, przedmiotowa umowa musi stanowić, że podmiot przetwarzający:

 • przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora,
 • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 • przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
 • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,
 • udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwia jemu samemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

W umowie, powinno także znaleźć się zastrzeżenie, że jeżeli podmiot przetwarzający do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania korzysta on z usług innego podmiotu, jest on zobowiązany spełniać te same obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie zostały zawarte w umowie przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie umowy, podmiot przetwarzający zobowiązany jest także do wdrożenia odpowiednich środków technicznych, zapewniających bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w tym w szczególności:

 • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Zaznaczyć też trzeba, że usługodawca może przetwarzać jedynie te dane osobowe usługobiorcy, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w tym:

 • nazwisko i imiona usługobiorcy,
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
 • adresy elektroniczne usługobiorcy.

Inne dane osobowe, usługodawca może przetwarzać tylko i wyłącznie w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Przy zawieraniu umowy powierzenia przetwarzania danych zwróć szczególną uwagę na zabezpieczenie swoich interesów, jako administratora, w przypadku, gdy utracony zostanie dostęp do danych. Może to nastąpić na przykład gdy z uwagi na błąd usługodawcy lub usterkę techniczną zostaną one bezpowrotnie utracone bądź, gdy stracisz do nich dostęp na pewien okres czasu. Możesz w tym zakresie żądać sporządzenia przez przetwarzającego kopii zapasowych, o czym już pisałem. 

Musisz wiedzieć, że umowę o przetwarzanie danych osobowych można zawrzeć w formie pisemnej lub elektronicznej, na przykład poprzez akceptację odpowiednich Regulaminów na stronie usługodawcy, już w momencie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawierając umowę z Servizza do pełnej dyspozycji otrzymujesz pełny przewodnik oraz wsparcie w zakresie RODO – zajrzyj na tę stronę i zapoznaj się ze szczegółami.